1.เลือกรอบสัมมนาและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา  
หมายเหตุ : กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบในช่องที่มี *  
สัมมนาเรื่อง :  หักภาษี ณ ที่จ่ายให้ถูกวิธีกับสรรพากร
 
โปรดเลือกรอบ *
รอบที่ 1  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561    เวลา 09.00-12.00 น. ที่นั่งเต็ม
 รอบที่ 2  วันที่ 15 พฤษภาคม 2561    เวลา 13.00-16.00 น. ที่นั่งเต็ม
 รอบที่ 3  วันที่ 16 พฤษภาคม 2561    เวลา 09.00-12.00 น. ที่นั่งเต็ม
 รอบที่ 4  วันที่ 16 พฤษภาคม 2561    เวลา 13.00-16.00 น. ที่นั่งเต็ม
 รอบที่ 5  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561    เวลา 09.00-12.00 น. ที่นั่งเต็ม
 รอบที่ 6  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561    เวลา 13.00-16.00 น. ที่นั่งเต็ม
 รอบที่ 7  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561    เวลา 09.00-12.00 น. ที่นั่งเต็ม
 รอบที่ 8  วันที่ 18 พฤษภาคม 2561    เวลา 13.00-16.00 น. ที่นั่งเต็ม
 
 
 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
 
คำนำหน้า *
นาย   นาง   นางสาว  
 
ชื่อ *
  นามสกุล *
 
ประเภทกิจการ *
บจ. บมจ. หจก.  
    คณะบุคคล สนง. บุคคลทั่วไป  
ชื่อกิจการ *
(กรณีเป็นบุคคลทั่วไปกรอกที่อยู่แทน)
เบอร์โทร *
Email