เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :   

เลขที่หนังสือ : กค 0702/7386
วันที่ : 12 กันยายน 2554
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการแก่ผู้รับบริการที่อยู่ต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65 ทวิ (2) มาตรา 65 ตรี (13) และมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ :           บริษัทฯ ประกอบกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการวางแผนบริหารระบบคอมพิวเตอร์และตรวจสอบระบบการทำงานของซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด โดยผ่าน Web Host Based Application ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศเท่านั้น โดยมีสัญญาว่าจ้างเป็นรายปี ลูกค้าจะชำระค่าบริการด้วยวิธีการโอนเงินเข้ามาให้บริษัทฯ ที่ประเทศไทย และบริษัทฯ จะต้องจัดส่งพนักงานไปให้คำปรึกษา การวางระบบและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบเพิ่มเติมที่สำนักงานลูกค้าในต่างประเทศเป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเดินทางไปประเทศของลูกค้า ส่วนบริษัทลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่พัก ค่าอาหาร และค่าเบี้ยเลี้ยงในระหว่างการทำงานจนแล้วเสร็จ

          บริษัทฯ ขอหารือว่า

          ๑. การให้บริการดังกล่าวบริษัทฯ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐ หรือไม่

          ๒. บริษัทฯ ได้ซื้อรถยนต์แบบผ่อนชำระเพียง ๑ คัน ซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อใช้ในการติดต่อธุรกิจและหาลูกค้าให้กับบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์คันดังกล่าว ได้แก่ ดอกเบี้ย และค่าประกันภัย บริษัทฯ สามารถบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่

          ๓. บริษัทฯ ได้ซื้อโทรทัศน์และเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการประชุมทางไกลต่างประเทศผ่านวีดิโอ (Long Distance Video Conference) บริษัทฯ สามารถบันทึกเป็นทรัพย์สินและหักค่าเสื่อมราคาได้หรือไม่
แนววินิจฉัย :           ๑. กรณีบริษัทฯ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการวางแผนบริหารระบบคอมพิวเตอร์และตรวจสอบระบบการทำงานของซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด โดยผ่าน Web Host Based Application ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างประเทศ และบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานไปให้คำปรึกษา การวางระบบและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบเพิ่มเติมที่สำนักงานลูกค้าในต่างประเทศเป็นครั้งคราว การให้บริการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ ๐ ตามมาตรา ๘๐/๑(๒) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ ๒(๑) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๐๕) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศตามมาตรา ๘๐/๑(๒) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

          ๒. กรณีบริษัทฯ ซื้อรถยนต์แบบผ่อนชำระซึ่งเป็นรถประจำตำแหน่งของผู้บริหาร หากรถยนต์คันดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ และเป็นรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบคนหรือรถยนต์นั่ง บริษัทฯ ต้องนำราคารถยนต์ที่พึงต้องชำระพร้อมดอกเบี้ยเพื่อการได้มาซึ่งรถยนต์นั้น เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท มาถือเป็นมูลค่าต้นทุนของทรัพย์สิน และหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา ๔(๕) และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๑๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๗ และส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาทบริษัทฯ ไม่มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยรายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ (ฉบับที่ ๓๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๐ สำหรับรายจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับรถยนต์คันดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธินำมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๓) แห่งประมวลรัษฎากร

          ๓. บริษัทฯ ได้ซื้อโทรทัศน์และเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการประชุมทางไกลต่างประเทศผ่านวีดิโอ (Long Distance Video Conference) ซึ่งเป็นการใช้ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ต้องบันทึกโทรทัศน์และเครื่องเสียงดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ และหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน ตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๒) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ ๑๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๗
เลขตู้ : 74/37871

  เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :