เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :   

เลขที่หนังสือ : กค 0706/พ./6172
วันที่ : 2 กรกฎาคม 2546
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย : มาตรา 77/1(10), มาตรา 77/2, มาตรา 78/1, มาตรา 80, มาตรา 80/1(2), ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ฉบับที่ 105)
ข้อหารือ :      บริษัทฯ ประกอบกิจการบนสื่ออินเทอร์เน็ตโดยการเปิดเว็บไซต์ชื่อ www.y.com เพื่อแนะนำ
ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งเน้นการให้ข้อมูลด้านการศึกษาเป็นหลัก พร้อมทั้งแนะนำเว็บไซต์อื่นซึ่งเป็นเว็***บไซต์***ของ
ต่างประเทศ หากผู้ใช้บริการต้องการข้อมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเปิดข้อมูลจากเว็บไซต์ของ
ต่างประเทศ บริษัทฯ เจ้าของเว็บไซต์ต่างประเทศดังกล่าวจะชำระค่าตอบแทนให้กับบริษัทฯ ตามจำนวน
ผู้ใช้บริการที่บริษัทฯ แนะนำโดยชำระค่าบริการเป็นเช็คให้บริษัทฯ และบริษัทฯ ต้องนำเช็คฝากเข้าบัญชี
เพื่อเรียกเก็บใช้เวลาประมาณ 30 - 45 วัน เมื่อได้รับเงินแล้ว ธนาคารก็จะแจ้งรายละเอียดเงิน
เข้าบัญชีให้กับบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ จึงหารือว่า ลักษณะการประกอบกิจการของบริษัทฯ เป็นการ
ให้บริการแก่บริษัทต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 หรือไม่ และบริษัทฯ จะ
ต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อได้รับเช็คหรือเมื่อธนาคารนำเงินตามเช็คเข้าบัญชี ซึ่งสำนักงาน
สรรพากรจังหวัดเชียงใหม่มีความเห็นว่า บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
เพราะมิได้มีการส่งผลของการให้บริการไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด ตามมาตรา 80/1(2) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)ฯ
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 และบริษัทฯ จะต้องออกใบกำกับภาษีตามวันที่ลงในเช็คตามข้อ 1
ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.51/2537 ฯ ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2537 แต่สำนักงาน
สรรพากรภาค 8 มีความเห็นว่า การประกอบกิจการของบริษัทฯ ได้รับสิทธิเสียภาษี มูลค่าเพิ่มในอัตรา
ร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร และข้อ 2 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105)ฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543
แนววินิจฉัย :      1. กรณีการโฆษณาเว็บไซต์ต่างประเทศบนสื่ออินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นการ
ให้บริการในราชอาณาจักร ตามมาตรา 77/1(10) และมาตรา 77/2 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร
และการให้บริการดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักร และได้มีการใช้
บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 2 ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ
ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 เนื่องจากแม้ว่าจะ
เป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรแก่ผู้รับบริการในต่างประเทศ แต่มิได้ส่งผลของการให้บริการ
นั้นไปใช้ในต่างประเทศทั้งหมด เพราะลูกค้าในประเทศไทยอาจใช้บริการเปิดข้อมูลเว็บไซต์ของ
ต่างประเทศ เนื่องจากการโฆษณานั้นได้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0
ตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร
     2. บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำใบกำกับภาษีเมื่อได้รับชำระราคาค่าบริการ คือวันที่ที่ลงในเช็ค
ตามมาตรา 78/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.51/2537
เรื่อง การออกใบกำกับภาษีและใบรับ กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งขายสินค้าหรือให้บริการได้รับ
ชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยเช็ค ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2537
เลขตู้ : 66/32538

  เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :