เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :   

เลขที่หนังสือ : กค 0702/5435
วันที่ : 29 สิงหาคม 2551
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้น ในต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ :           บริษัท ซ. (บริษัทฯ) จดทะเบียนตามกฎหมายไทยและไม่มีสาขาในต่างประเทศ มี วัตถุประสงค์ในการให้บริการซื้อขาย ติดตั้งประกอบ และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ไอที) โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการซอฟต์แวร์ ประเภทดิจิตอล คอนเท้นท์ (Digital Content) ซึ่งมีเงื่อนไขเฉพาะโครงการ คือ ออกแบบดิจิตอล คอนเท้นท์ พัฒนาตัวซอฟต์แวร์และนำมาปรับปรุง ทดสอบระบบและโปรแกรมที่ผลิต และปรับใช้ดิจิตอล คอนเท้นท์ บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาดิจิตอล คอนเท้นท์ ในรูปแบบของการใช้งานผ่านทาง Web Application ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มีระบบการจัดการที่ซับซ้อนกว่าเว็บไซต์ทั่วไป ปัจจุบัน บริษัทฯ สร้างเว็บไซต์ขึ้นมา 4 เว็บไซต์ มีเป้าหมายทางการตลาดเป็นกลุ่มผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ในยุโรปและอเมริกาที่ใช้งานผ่าน Web Application เพื่อเข้ามาดูข้อมูล รวมถึงการใช้โปรแกรม ต่าง ๆ ในระบบที่ช่วยให้ผู้เล่นเกมส์สามารถเล่นเกมส์ได้สะดวกและง่ายขึ้น เว็บไซต์ที่ก่อให้เกิด รายได้มี 2 เว็บไซต์ ได้แก่

          1. www.killerguides.com เป็น Web Application ที่เช่าพื้นที่ในการแสดงเว็บผ่าน เซิร์ฟเวอร์ (Hosted) ในประเทศสหรัฐอเมริกา

          2. www.strategyfreaks.com เป็น Web Application ที่เช่าพื้นที่ในการแสดงเว็บ ผ่านเซิร์ฟเวอร์ (Hosted) ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

          เว็บไซต์ทั้งสองจะให้บริการต่อลูกค้าที่เป็นสมาชิกผู้ใช้บริการในต่างประเทศและสามารถ ใช้บริการของบริษัทฯ ได้จากต่างประเทศเท่านั้น

          บริษัทฯ เช่าพื้นที่ในการแสดงเว็บผ่านเซิร์ฟเวอร์ (Hosted) ในต่างประเทศและไม่มี ตัวแทนในการให้บริการลูกค้าในต่างประเทศ รายได้ทั้งหมดจึงเป็นรายได้ของบริษัทฯ ใน ประเทศไทย บริษัทฯ มีลิขสิทธิ์ในคู่มือ สูตร หรือวิธีการเล่นเกมส์ต่างๆ ในเว็บไซต์และมิได้ โอนลิขสิทธิ์ดังกล่าวไปยังลูกค้า บริษัทฯ เป็นเพียงอนุญาตให้ลูกค้าสามารถใช้ คำแนะนำ คู่มือ สูตรที่จัดให้ และบริษัทฯ สามารถควบคุมโดยการล็อคและเอ็นคริปต์ (Encrypting) ซึ่งจะทำให้ ข้อมูลเหล่านั้นไม่สามารถใช้หรือติดตั้งได้เกิน 3 เครื่อง บริษัทฯ เข้าใจว่า รายได้ของ บริษัทฯ เป็นรายได้จากการบริการมิใช่รายได้จากการขายสินค้าที่ไม่มีรูปร่าง แต่เป็นกรณีการให้บริการ ที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ จึงขอทราบว่า รายได้ที่บริษัทฯ ได้รับจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 หรืออัตราร้อยละ 0
แนววินิจฉัย :           บริษัทฯ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและไม่มีสาขาในต่างประเทศ บริษัทฯ สร้าง เว็บไซต์ www.killetguides.com และ www.strategyfreaks.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่อำนวย ความสะดวกแก่ผู้เล่นเกมส์เกี่ยวกับคำแนะนำ คู่มือ สูตร หรือวิธีการในการเล่นเกมส์ออนไลน์ ซึ่งใช้งานผ่าน Web Application เพื่อเข้ามาดูข้อมูลรวมไปถึงการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในระบบ ที่ช่วยให้ผู้เล่นเกมส์สามารถเล่นเกมส์ได้สะดวกและง่ายขึ้นบริษัทฯ เช่าพื้นที่ในการแสดงเว็บ ผ่านเซิร์ฟเวอร์ (Hosted) ในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ฯ โดยมี เป้าหมายทางการตลาดเป็นกลุ่มผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ในยุโรปและอเมริกา เว็บไซต์ทั้งสองจะให้ บริการต่อลูกค้าที่เป็นสมาชิกจากทั่วโลก เมื่อลูกค้าสมัครเป็นสมาชิกแล้ว จะได้รับชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่านจากบริษัทฯ Username/Password) โดยลูกค้าที่เป็นสมาชิกจะได้รับบริการเกี่ยวกับ คำแนะนำ คู่มือ สูตร หรือวิธีการในการเล่นเกมส์ออนไลน์ เมื่อลูกค้าใช้บริการลูกค้าจะแจ้ง IP Address (Internet Protocal Address) ของลูกค้า ทำให้ทราบจุดที่ลูกค้าเชื่อมเข้า Internet ของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการคิดค่าบริการ ดังนั้น ค่าสมัครสมาชิกและค่าบริการ ที่บริษัทฯ ได้รับ จึงถือเป็นค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/2 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 71/36122

  เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :