เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :   

เลขที่หนังสือ : กค 0811/4818
วันที่ : 30 พฤษภาคม 2545
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจ่ายค่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม
ข้อกฎหมาย : มาตรา 70, มาตรา 83/6
ข้อหารือ :      บริษัท ส. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขอใช้บริการส่ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมจากบริษัท A ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัท A จะให้บริการส่ง
สัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปยังฮ่องกง และ สิงคโปร์ โดยมิได้ส่ง
สัญญาณดังกล่าวเข้ามาในประเทศไทย บริษัทฯ หารือว่า การที่บริษัทฯ จ่ายค่าบริการดังกล่าวให้บริษัท A
บริษัทฯ จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย :      1. ภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินได้จากการให้บริการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมของ
บริษัท A ดังกล่าว เป็นเงินได้จากการประกอบธุรกิจ ซึ่งเข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา
40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ชำระค่าบริการดังกล่าวให้บริษัท A ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้ไม่มีหน้าที่หักภาษีจากเงินได้
ดังกล่าว ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
     2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม หากบริษัทฯ ได้ใช้บริการจากบริษัท A ในต่างประเทศ เพื่อส่งสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยส่งผ่านสัญญาณดังกล่าวไปยัง ฮ่องกง และ
สิงคโปร์ โดยมิได้มีการใช้บริการนั้นในประเทศไทยแต่อย่างใด การชำระค่าบริการดังกล่าวให้บริษัท A
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 83/6 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 65/31469

  เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :