เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :   

เลขที่หนังสือ : กค 0706/4622
วันที่ : 7 มิถุนายน 2548
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีให้บริการฝึกอบรมออนไลน์
ข้อกฎหมาย : มาตรา 3(1) และพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 284)
ข้อหารือ :       บริษัท ก. ได้ดำเนินโครงการ ร่วมกับองค์กรการศึกษา และสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี โดยได้นำศักยภาพทางการสื่อสาร โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ มาใช้ผนวกกับความรู้ทางวิชาการของสถาบันการศึกษาพันธมิตร และบริษัทฯ ได้จัดให้บริการรูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ซึ่งเปิดให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้น จึงขอหารือว่า ผู้ดำเนินการหรือสถานประกอบการที่จัดฝึกอบรมแบบ
e-Learning จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างไรหรือไม่
แนววินิจฉัย :       1.กรณีบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจด้านโทรคมนาคม บริการสื่อสารออนไลน์ตลอดจนการพัฒนาและให้บริการทางด้านวิศวกรรมแก่องค์การต่าง ๆ เป็นการทั่วไป ได้จัดโครงการ เพื่อให้บริการฝึกอบรมออนไลน์ โดยให้บริการทั้งแก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่เข้าลักษณะที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น หรือของบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 ดังนั้น บริษัทฯ ต้องนำรายได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
      2.กรณีบริษัททั่วไปและบริษัทในเครือได้จ่ายค่าใช้จ่ายให้บริษัทฯ เพื่อให้ลูกจ้างของตนได้เข้าฝึกอบรมในโครงการอบรมออนไลน์ ดังกล่าว จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัททั่วไปและบริษัทในเครือดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปในการส่งลูกจ้างของบริษัทนั้นเข้ารับการฝึกอบรม หากการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 284) พ.ศ. 2538 ประกอบกับข้อ 2 และข้อ 4(2) ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรมวิชาชีพที่รับลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545
เลขตู้ : 6833440

  เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :