เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :   

เลขที่หนังสือ : กค 0706/4327
วันที่ : 4 พฤษภาคม 2547
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการเสียภาษีของคนต่างด้าวที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ข้อกฎหมาย : มาตรา 65, มาตรา 65 ทวิ, มาตรา 65 ตรี, มาตรา 66 วรรคสอง,
ข้อหารือ :      กรณีบริษัท ก. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศบริติชเวอร์จินไอแลนด์ ได้ยื่นคำขออนุญาต
ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 โดยขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจบริการรวบรวมข้อมูลธุรกิจผ่านระบบประมวลข้อมูลอิเล็คทรอนิคส์ให้สำนักงานใหญ่ เพื่อนำไป
ประมวลผลและปรับข้อมูลลงในเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่แก่สมาชิก และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลการลงทุนใหม่ในเว็บไซต์ของสำนักงานใหญ่ รวมทั้งรายงานความเคลื่อนไหว
ทางธุรกิจให้สำนักงานใหญ่ทราบ โดยไม่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจในประเทศไทย กรณีดังกล่าว
บริษัทฯ จำเป็นต้องยื่นรายการเสียภาษีเงินได้และมีภาระต้องเสียภาษีหรือไม่
แนววินิจฉัย :      บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ หากได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิตามมาตรา 66
วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร โดยต้องคำนวณกำไรสุทธิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
มาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรนอกจากนั้น กรณีที่บริษัทฯ
ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในประเทศไทย บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา
77/2 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 67/32920

  เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :