เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 2   : : : : : [Next >>]  

เลขที่หนังสือ : กค 0702(กม.05)/3655
วันที่ : 1 มิถุนายน 2553
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ข้อกฎหมาย : มาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ :           บริษัทฯ ประกอบธุรกิจการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทฯ ได้เขียนขึ้นเพื่อใช้กับเครื่องเล่นเกมปาเป้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยการขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ จะขายให้ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยจัดส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริษัทฯ ขอทราบว่า

          1. การขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าว เป็นการขายสินค้าหรือให้บริการ

          2. การขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไปยังต่างประเทศ จัดส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหลักฐานมีเพียงเอกสารใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงินเท่านั้น บริษัทฯ ยังคงได้สิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 0 หรือไม่
แนววินิจฉัย :           1. การขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หากลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังเป็นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ จึงเป็น การให้ใช้ลิขสิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าลักษณะเป็นการให้บริการตามมาตรา77/1(10) แห่งประมวลรัษฎากร อยู่ในบังคับ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/2 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นเมื่อได้รับชำระ ราคาค่าบริการตามมาตรา 78/1 แห่งประมวลรัษฎากร

          2. กรณีบริษัทฯ ขายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตาม 1. ให้กับผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยจัดส่งผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เข้า ลักษณะเป็นการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวล รัษฎากร เมื่อบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 105) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นในต่างประเทศ ตามมาตรา 80/1(2) แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 บริษัทฯ ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0
เลขตู้ : 73/37301

  เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 2   : : : : : [Next >>]