เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :   

เลขที่หนังสือ : กค 0811/11792
วันที่ : 20 ธันวาคม 2544
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายค่าบริการอินเตอร์เน็ตไปต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 70
ข้อหารือ :      บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์สื่อสาร ให้บริการซ่อมและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับ
อินเตอร์เน็ต บริษัทฯ ทำสัญญาขอเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก Interpacket Networks, Inc. ซึ่ง
เป็นนิติบุคคลในประเทศสหรัฐอเมริกา การทำสัญญาดังกล่าวจะทำผ่านอินเตอร์เน็ตโดยการรับส่งกันทาง
E-mail สัญญามีกำหนดเวลา 1 ปี โดยชำระค่าบริการเป็นอัตรารายเดือนผ่านทางบัตรเครดิต เมื่อ
Interpacket Networks, Inc. ผู้ให้บริการได้รับชำระเงินแล้ว เป็นระยะเวลา 1 เดือน บริษัทฯ
จึงจะสามารถใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตดังกล่าวได้ โดยผู้ให้บริการฯ จะส่ง password กลับมายัง
บริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าไปในระบบเครือข่ายของ ผู้ให้บริการได้ และได้ใช้บริการสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมเพื่อรับข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง ทำให้บริษัทฯ สามารถดู
ข้อมูลบนเว็บไซต์ของต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินชำระค่าบริการใช้สัญญาณ
อินเตอร์เน็ตดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2543 โดยหักภาษีเงินได้ไว้ในอัตราร้อยละ 15 ตามมาตรา 70
แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ขอให้สำนักงานสรรพากรภาคออกหนังสือรับรองหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
เป็นภาษาอังกฤษ
     สำนักงานสรรพากรภาคเห็นว่า ค่าบริการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตดังกล่าวที่บริษัทฯ จ่ายให้กับผู้
ให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นการจ่ายค่าสิทธิซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(3)แห่ง
ประมวลรัษฎากร และเป็นค่าสิทธิตามข้อ 12 วรรคสาม (ก) ของอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 5
ของเงินได้ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 12 วรรคสอง (ก)ของอนุสัญญา
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา
แนววินิจฉัย :      กรณี Interpacket Networks, Inc. นิติบุคคลต่างประเทศตั้งอยู่ ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ให้บริการส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม โดยบริษัทฯ ผู้รับบริการในประเทศไทยได้
ติดต่อขอใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตดังกล่าวซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบการรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียมใน
ขารับด้านเดียว รูปแบบการรับสัญญาณด้านเดียวดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรับข้อมูลผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง และใช้ดูข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตบนเว็บไซต์ของต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กรณีดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นบริการซึ่งผู้ประกอบการได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มี
การใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร เมื่อบริษัทฯ ชำระค่าบริการไปต่างประเทศ บริษัทฯ มีหน้าที่นำส่งเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการต่างประเทศมีหน้าที่ต้องเสียตามมาตรา 83/6(2) แห่งประมวลรัษฎากร
การให้บริการดังกล่าวของ Interpacket Networks, Inc. เป็นลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตผ่านดาวเทียม ซึ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีการลงทุนค่อนข้างสูง
เมื่อบริษัทฯ ชำระเงินค่าบริการดังกล่าวให้แก่ Interpacket Networks, Inc. จึงเข้าลักษณะเป็น
การจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินไม่มีหน้าที่หักภาษี
จากเงินได้ดังกล่าวเพื่อนำส่งกรมสรรพากรตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
เลขตู้ : 64/31188

  เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :