เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :   

เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.09)/026
วันที่ : 7 มกราคม 2546
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจ่ายค่าจดทะเบียน Web Address และค่าเช่าพื้นที่บน Server
ข้อกฎหมาย : มาตรา 40(8), มาตรา 70, มาตรา 77/1(5), มาตรา 83/6(2), มาตรา 85/3(2)
ข้อหารือ :      บริษัทฯ ประกอบธุรกิจถลุงแร่ดีบุกและจำหน่ายโลหะดีบุกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ขอ
จดทะเบียน Web Address ในชื่อ thai.com กับบริษัท V ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อใช้
เป็นชื่อในการติดต่อบนอินเตอร์เน็ตและเช่าพื้นที่บน Server เพื่อเก็บข้อมูลที่ติดต่อผ่านชื่อ thai.com
จากบริษัท E ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา บริษัทฯ หารือว่าในการจ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวให้
กับบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ
ที่จ่ายและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
แนววินิจฉัย :      กรณีภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของการชำระค่าจดทะเบียน Web Address และค่าเช่าพื้นที่บน
Server แก่นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ค่าตอบแทนดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ
ให้บริการที่มีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการซึ่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีการลงทุนค่อนข้างสูง
เมื่อบริษัทฯ ชำระค่าตอบแทนดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา จึง
เข้าลักษณะเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ ผู้จ่ายเงินได้ไม่มี
หน้าที่หักภาษีจากเงินได้ดังกล่าวเพื่อนำส่งกรมสรรพากรตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรแต่อย่างใด
เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการในต่างประเทศและได้มีการใช้บริการนั้นใน
ราชอาณาจักร เมื่อมีการชำระราคาซื้อสินค้าหรือราคาค่าบริการให้กับผู้ประกอบการ ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่
นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ทั้งนี้ ตามมาตรา 77/1(5) มาตรา 83/6(2) และมาตรา
85/3(2) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 66/32251

  เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :