เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 89   : : : : : [Next >>]  

เลขที่หนังสือ : กค 0811/6762
วันที่ : 9 กรกฎาคม 2544
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณี “เหตุอันสมควร” ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อกฎหมาย : มาตรา 67 ตรี
ข้อหารือ :      บริษัทฯ มีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดย
บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.50 และ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2540 และ
2541 ดังนี้
รอบ      ภ.ง.ด.50      ภ.ง.ด.51     ผลต่าง คิด
ระยะ กำไร(ขาดทุน ยื่นแบบฯ กำไร(ขาดทุน ยื่นแบบฯ      เป็น
เวลา สุทธิ (1) วันที่ (2) สุทธิ (3) วันที่ (4) (5)=(1)-(3) ร้อย
บัญชี                               ละ
2540 42,572,376.58 29 พ.ค.2541 35,141,100.00 1 ก.ย.2540 7,431,276.58 17.46
2541 28,148,656.83 26 พ.ค.2542 19,196,160.00 31 ส.ค.2541 8,952,496.83 31.80
     บริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2541 และของ
งดเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้
          (1) บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยเข้ามามากในเดือนธันวาคม 2541 เมื่อเทียบกับปี
พ.ศ. 2540
          (2) การถือเป็นรายได้ของบริษัทฯ ในทางบัญชีตามกฎข้อบังคับของ
กรมการประกันภัยใช้สูตร 1 ส่วน ต่อ 24 แต่กรมสรรพากรให้ถือว่าร้อยละ 60 ของเบี้ยประกันภัยเป็น
รายได้ที่จะต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงทำให้ไม่สามารถประมาณการภาษีได้อย่างถูกต้อง
     สพท. เห็นว่า บริษัทฯ ไม่มีเหตุอันควรในการประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25
จึงไม่เห็นควรงดเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ให้บริษัทฯ สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2541
     สภ. เห็นว่า
          (1) การประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2541 นั้น บริษัทฯ ชี้แจงว่า มีเบี้ยประกันภัยเข้ามามากในเดือนธันวาคม 2541
ซึ่งเมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2540 โดยพิจารณาจากหลักฐานการยื่นแบบ ภ.ธ.40
สำหรับเดือนภาษีธันวาคม 2540 ของบริษัทฯ ปรากฏว่า บริษัทฯ มีรายรับจากการประกันภัย จำนวน
29,139,227 บาท ส่วนในเดือนภาษีธันวาคม 2541 มีรายรับจากการประกันภัย จำนวน 31,172,412
บาท ซึ่งสูงกว่ารายรับของเดือนภาษีธันวาคม 2540 จำนวน 2,033,185 บาท คิดเป็นเพียงร้อยละ
6.98
          (2) กรณีที่บริษัทฯ ชี้แจงว่า การถือเป็นรายได้ของบริษัทฯ ในทางบัญชีตาม
กฎข้อบังคับของกรมการประกันภัยใช้สูตร 1 ส่วนต่อ 24 แต่กรมสรรพากรให้ถือว่าร้อยละ 60 ของ
เบี้ยประกันภัยเป็นรายได้ที่จะต้องนำมาคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงทำให้ไม่สามารถประมาณการภาษี
ได้อย่างถูกต้อง กรณีนี้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
มาตรา 65 ตรี (1)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร ระบุว่ารายการต่อไปนี้ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายใน
การคำนวณกำไรสุทธิ “เงินสำรองจากเบี้ยประกันภัยเพื่อสมทบทุนประกันภัยอื่นที่กันไว้ก่อนคำนวณกำไร
เฉพาะส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับ ในรอบระยะเวลาบัญชีหลังจากหัก
เบี้ยประกันภัยซึ่งเอาประกันต่อออกแล้ว และเงินสำรองที่กันไว้นี้จะต้องถือเป็นรายได้ในการคำนวณ
กำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีปีถัดไป” ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้ และบริษัทฯ ต้อง
ปฏิบัติตามด้วย
     กรณีข้างต้นจึงไม่เข้าเงื่อนไขข้อ 1 และ 2 ของหนังสือที่ กค 0814/3892 ลงวันที่ 18
ตุลาคม 2539 เรื่อง แนวทางการพิจารณา “เหตุอันสมควร” ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
จึงถือว่าไม่มีเหตุอันสมควร บริษัทฯ ต้องรับผิดชำระเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2541 แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้ยื่นคำร้องของดเงินเพิ่ม
ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งการพิจารณางดเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร เป็นอำนาจของอธิบดี จึงส่งเรื่องให้กรมสรรพากรพิจารณา
แนววินิจฉัย :      บริษัทฯ ประมาณการกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2541 ไว้ จำนวน
19,196,160.00 บาท แต่กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2541 มีจำนวน
28,148,656.83 บาท บริษัทฯ จึงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปจำนวน 8,952,496.83 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 31.80 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ ได้ยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา 67 ตรี แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยแสดงประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ
โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามการพิจารณาของ สภ.3 และหนังสือที่ กค 0814/3892 เรื่อง แนวทาง
การพิจารณา “เหตุอันสมควร” ตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2539
บริษัทฯ จึงต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 67 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรไม่อนุมัติงดเงินเพิ่ม
ให้แก่บริษัทฯ
เลขตู้ : 64/30669

  เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 89   : : : : : [Next >>]