เรื่องที่ 368 จากทั้งหมด 1085   [<< Prev] : : : : : [Next >>]  

เลขที่หนังสือ : กค 0706(กม.01)/พ./343
วันที่ : 21 มีนาคม 2549
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดส่งใบกำกับภาษีทาง Remote Printing (ราย ธนาคารกรุงเทพ
จำกัด (มหาชน))
ข้อกฎหมาย : มาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ :      1. ธนาคารฯ มีโครงการจะจัดส่งใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าโดยการสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษี
ที่ธนาคารฯ แต่ไปออก ณ สถานประกอบการของลูกค้า (Remote Printing) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
      (1) ธนาคารฯ จะจัดทำใบกำกับภาษีและสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีจากธนาคาร โดยให้
ต้นฉบับใบกำกับภาษีพิมพ์ออก ณ สถานประกอบการของลูกค้าโดยตรง
      (2) การสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีไปยังสถานประกอบการของลูกค้าจะไม่มีการส่งข้อมูล
ในรูปแบบของข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกค้า กล่าวคือ ลูกค้าไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์
ของใบกำกับภาษีได้ ลูกค้าจึงไม่สามารถจัดพิมพ์เอง ทำซ้ำ หรือดัดแปลงใบกำกับภาษีจากข้อมูล
อีเล็กทรอนิกส์ได้
      (3) ใบกำกับภาษีที่พิมพ์ออก ณ สถานประกอบการของลูกค้า มีรูปแบบเหมือนกับ
ใบกำกับภาษีที่ธนาคารฯ พิมพ์และจัดส่งให้แก่ลูกค้าตามวิธีปกติทุกประการ
      (4) ธนาคารฯ จะมีระบบตรวจสอบรายการใบกำกับภาษีที่สั่งพิมพ์ออก ณ สถาน
ประกอบการของลูกค้าทุกรายการ โดยธนาคารฯ จะสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีได้เพียงครั้งเดียว ใน
กรณีที่มีการสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีแล้ว หากปรากฏว่าใบกำกับภาษีสูญหายหรือเสียหายจะไม่ม
การสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีทาง Remote Printing อีก โดยลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อออก
ใบแทนใบกำกับภาษีเท่านั้น
      ธนาคารฯ จึงหารือว่า ธนาคารฯ สามารถจัดส่งใบกำกับภาษีด้วยวิธีการดังกล่าวได้หรือไม
แนววินิจฉัย :      1. ประมวลรัษฎากรกำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำใบกำกับภาษีและ
สำเนาใบกำกับภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการทุกครั้ง และต้องจัดทำในทันทีที่
ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ส่งมอบใบกำกับภาษีนั้นแก่ผู้ซื้อสินค้า
หรือผู้รับบริการ ตามมาตรา 86 แห่งประมวลรัษฎากร
      2.กรมสรรพการได้วางแนวทางปฏิบัติว่า กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้จัดทำ
ใบกำกับภาษี ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจัดทำด้วยวิธีการใด ผู้ประกอบการจดทะเบียนต้องส่งมอบ
ใบกำกับภาษีดังกล่าวที่เป็นต้นฉบับให้แก่ผู้รับในรูปแบบกระดาษ ตามข้อ 2 ของคำสั่ง
กรมสรรพากร ที่ ป.121/2545 เรื่อง การจัดทำและการจัดเก็บเอกสารหลักฐานตามประมวล
รัษฎากร ที่มีข้อความอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2545
      ดังนั้น ธนาคารฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีให้แก่ลูกค้าโดยการสั่งพิมพ์ใบกำกับภาษีที่
ธนาคารฯ แต่ไปออก ณ สถานประกอบการของลูกค้า (Remote Printing) ตามข้อเท็จจริง
ไม่ถือว่าเป็นการส่งมอบใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการตามมาตรา 86 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 69/34030

  เรื่องที่ 368 จากทั้งหมด 1085   [<< Prev] : : : : : [Next >>]