เรื่องที่ 368 จากทั้งหมด 1052   [<< Prev] : : : : : [Next >>]  

เลขที่หนังสือ : กค 0706/4107
วันที่ : 16 พฤษภาคม 2549
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเงินกำไรจากการขายหลักทรัพย
ข้อกฎหมาย : มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ :       ธนาคารฯ ประกอบกิจการให้บริการรับฝากทรัพย์สินหรือคัสโตเดียน (Custodian) ของ
นิติบุคคลต่างประเทศที่เปิดบัญชีรับฝากทรัพย์สินและบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารฯ โดยมี
ข้อเท็จจริง ดังนี้
      1.กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ A ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และมิได้
ประกอบกิจการในประเทศไทย เปิดบัญชีรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) และบัญชีเงินฝากไว้
กับธนาคารฯ เมื่อนิติบุคคลต่างประเทศ A ได้รับคำสั่งโดยตรงจากนิติบุคคลต่างประเทศ B
(ซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย) ให้ดำเนินการซื้อหลักทรัพย์ (หุ้น) ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย นิติบุคคลต่างประเทศ A ก็จะส่งคำสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์ไทย (หรือโบรกเกอร์
ไทย) ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และให้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้ธนาคารฯ โดยธนาคารฯ จะชำระ
ราคาให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ไทยตามคำสั่งของนิติบุคคลต่างประเทศ A เมื่อนิติบุคคลต่างประเทศ
A สั่งให้ธนาคารฯ ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ก. (สถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย
และเป็นบริษัทรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ของนิติบุคคลต่างประเทศ B) พร้อมรับชำระราคา
หลักทรัพย์และค่าบริการจากบริษัท ก. นิติบุคคลต่างประเทศ A จะได้รับส่วนต่างของราคา
หลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น
      2.กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ A มิได้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ
มิได้มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย ได้เปิดบัญชีรับฝากทรัพย์สิน (Custodian) และ
บัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารฯ เมื่อนิติบุคคลต่างประเทศ A ได้สั่งซื้อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ไทย (หรือโบรกเกอร์ไทย) และตกลงขายหลักทรัพย์
ดังกล่าวให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศ B (นิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศและไม่มีสถาน
ประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย) นิติบุคคลต่างประเทศ A จะสั่งให้ธนาคารฯ รับมอบ
หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ไทย พร้อมกับจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ไทย
และให้ธนาคารฯ ส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัท ก. (บริษัทรับฝากทรัพย์สิน (Custodian)
ของนิติบุคคลต่างประเทศ B) โดยบริษัท ก. จะชำระราคาค่าหลักทรัพย์และค่าบริการให้แก่
ธนาคารฯ นิติบุคคลต่างประเทศ A จะได้รับส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น
      ธนาคารฯ ขอทราบว่า เมื่อธนาคารฯ มีอำนาจตามข้อตกลงให้หักภาษี ณ ที่จ่าย หรือ
จ่ายภาษีในฐานะของผู้ฝากหลักทรัพย์ ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
ตามข้อเท็จจริงทั้งสองกรณีดังกล่าวหรือไม่
แนววินิจฉัย :      1. กรณีตาม 1. นิติบุคคลต่างประเทศ A ได้รับเงินส่วนต่างสำหรับค่านายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่นิติบุคคลต่างประเทศ B จ่ายให้ โดยจ่ายผ่านธนาคารฯ ในประเทศไทย การจ่าย
เงินดังกล่าวจึงเป็นการจ่ายเงินระหว่างนิติบุคคลต่างประเทศ A และนิติบุคคลต่างประเทศ B
ในต่างประเทศทั้งหมด และเป็นแหล่งเงินได้นอกประเทศ ไม่ใช่เป็นการจ่ายเงินจากแหล่งเงินได้
ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ธนาคารฯ ไม่มีหน้าที่ต้อง
หักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย
      2.กรณีตาม 2. นิติบุคคลต่างประเทศ A ตกลงขายหุ้นให้แก่นิติบุคคลต่างประเทศ B
ผ่านธนาคารฯ ในประเทศไทย ในราคาที่สูงกว่าที่ซื้อมา ส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้น
เข้าลักษณะเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นเฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน
จึงถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 และมาตรา 40(4)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร หาก
ธนาคารฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการรับฝากดูแลทรัพย์สิน (Custodian) เป็นผู้รับมอบหลักทรัพย์และ
ชำระราคาค่าหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ไทย และส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท ก.
(ผู้รับฝากดูแลทรัพย์สิน (Custodian) ของนิติบุคคลต่างประเทศ B) มีข้อตกลงหรือสัญญา
กับนิติบุคคลต่างประเทศ A โดยระบุให้ธนาคารฯ มีอำนาจหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือจ่ายภาษี
เงินได้นิติบุคคลในฐานะของผู้ฝากหลักทรัพย์ สำหรับส่วนต่างจากการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว
ธนาคารฯ มีหน้าที่ต้องหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่าย แล้วนำส่งอำเภอท้องที่พร้อมกับยื่น
รายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในเจ็ดวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนั้น
ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 69/34194

  เรื่องที่ 368 จากทั้งหมด 1052   [<< Prev] : : : : : [Next >>]