เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :   

เลขที่หนังสือ :
กค 0702/พ.8679
วันที่ :
เรื่อง :
ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการให้บริการที่กระทำในราชอาณาจักรและได้มีการใช้บริการนั้นใน ต่างประเทศ
ข้อกฎหมาย : มาตรา 77/2 และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ :           บริษัท ท. จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการจัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในย่านอาเซี่ยน บริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายข่าวฯ ให้กับบริษัท ซี ซึ่งเป็นนิติบุคคลของประเทศอังกฤษ และมีสาขาในประเทศไทย โดยมีการเชื่อมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เข้ากับเว็บไซต์ของ บริษัท ซี กรณีเข้าเว็บไซต์ของ บริษัท ซี จะสามารถเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ แต่หากเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ บริษัท ซี ได้ ผู้ที่ต้องการใช้บริการข่าวดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท ซี จะต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของ บริษัท ซี ซึ่งเว็บไซต์ของ บริษัท ซี สามารถใช้ได้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย บริษัทฯ คิดค่าตอบแทนจากการขายข่าว หรือค่าเชื่อมต่อเว็บไซต์จาก บริษัท ซี เป็นรายเดือน บริษัท ซี เป็นผู้ชำระเงินให้แก่บริษัทฯ โดยตรงทุก 3 เดือน และหากมีลูกค้าสมัครเป็นสมาชิก บริษัทฯ จะได้ค่าตอบแทนตามจำนวนผู้สมัครอีกทุกเดือน บริษัท ซี สาขาประเทศไทย จะส่งรายงานจำนวนสมาชิกที่สมัครและจำนวนการใช้เว็บไซต์ของ บริษัท ซี ให้บริษัทฯ ทราบ
แนววินิจฉัย :
          กรณีที่บริษัทฯ ตกลงให้บริการข่าวฯ บนเว็บไซต์ แก่ บริษัท ซี ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ และมีสาขาในประเทศไทย โดยการเชื่อมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เข้ากับเว็บไซต์ของ บริษัท ซี เพื่อให้ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ของ บริษัท ซี ใช้บริการข่าวดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท ซี เข้าลักษณะเป็นการให้บริการในราชอาณาจักร บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 ตามมาตรา 77/2 และมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ :

  เรื่องที่ 1 จากทั้งหมด 1   : : : : :